TripAdvisor.com

האם גוגל מטה תוצאות לטובתה?

האם גוגל מטה את תוצאות החיפוש כך שיעדיפו את שירותיה על פני צדדים שלישיים? כך טוענים עסקים בארצות הברית, כשברקע ממשיכה להתנהל החקירה של האיחוד האירופי באותו נושא.