roaming

היי-טק ו-IT

משרד התקשורת מפרסם שימוע לעניין הסדר "נדידה פנים-ארצית"

שר התקשורת משה כחלון: "אני רואה ביכולת הנדידה הפנים ארצית מהלך חיוני וחשוב לכניסת מפעילים סלולאריים נוספים נוספים, שיביא להרחבת התחרות בענף הסלולר לטובת ציבור הצרכנים בישראל"