RichRelevance

קניות מקוונות זה אפל

במהלך החג האחרון, הייתה עלייה משמעותית ברכישות מקוונות לקראת החג, הנעשו בעיקר דרך מכשירים סלולריים. האם נוכל לצפות למגמה דומה גם בארץ?