windows recovery

המומלצים : מכונת הזמן של קומודו

לעיתים זה רעיון טוב ליצור צילום מערכת לפני התקנה שאינכם בטוחים כיצד תסתיים על מנת שתוכלו לחזור אחורה במקרה שדבר או שניים השתבשו. קומודו היא מכונת הזמן שלכם לחזור למצב בו היו הדברים לפני שהשתבשו.