v15

איך נכשל פיד הפייסבוק שלנו בחיזוי הבחירות?

תחושת המהפך שהשתלטה על פיד הפייסבוק גרמה להלם מהתוצאות בשמאל. מדוע בכלל חשבנו שפייסבוק מהווה מדד לרוח הבוחר הישראלי ואיך פעלו במפלגות כדי לנפץ לנו את הבועה?