Oblicore

חברת CA הודיעה על רכישת Oblicore

חברת CA הודיעה השבוע על רכישת חברת, Oblicore המספקת פתרונות לניהול רמת השרות. פתרונות החברה, מיועדים לסייע על גישור פערי הציפיות בין הגורמים העסקיים לבין מחלקת המחשוב, ולשפר את ניהול השירות בסביבות ארגוניות ובסביבות של מחשוב עננים