MD4-1000

מזל”טים בשירות News Corp

איל העיתונות, רופרט מורדוק, ממשיך להסתבך: ה-FAA בודק את התנהלות ניוז קורפ סביב סוגיית הפעלת מזל”ט בשמי ארצות הברית לצרכי צילום עבור התאגיד