silktricky

העולם במה ואנחנו הבמאים

תמיד רציתם להיות במאים? עם התפתחות הטכנולוגיה ייתכן כי בעתיד אנחנו נהיה אלה שנחליט לאן הסרט מתקדם ומה הגיבור צריך לעשות