laser printers

מדפסות מסוכנות

המדפסת שלכם בארגון עשויה לשמש כווקטור תקיפה לתוך מערכות הארגון. הפעם מדובר בתקיפה אפשרית לא רק של מערכות המידע, אלא גם לגרימת שריפות.