Gait Analysis

ניתוח דרך ההליכה – Gait Analysis

טכניקת ניתוח דרך ההליכה (Gait Analysis) מאפשרת להתגבר על מכשול משמעותי של מצלמות הוידאו היום. היא מאפשר לזהות את האדם, גם אם לא רואים את פניו וגם אם הוא יהיה מחופש, ויש לה פוטנציאל גם ליישומים סלולריים.