Juliano Rizzo

ה-SSL נפרץ והפעם באמת

חוקרי אבטחה טוענים שהצליחו לעקוף את ה-TLS/SSL 1.0, ולקבל גישה לתקשורת מאובטחת בין המשתמש לשרת. האם הפעם זו באמת סופה של אבטחת המידע באינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותה היום?