Chengdu J-20

לוקהיד מרטין נופלת קורבן לפריצה

מערכות יצרנית המטוסים לוקהיד מרטין נפרצו בפריצה הקשורה ככל הנראה לזו שקדמה לה ל-RSA שהתרחשה רק לאחרונה. האם נגנב מידע לגבי ה-F-35, החמקן העתידי של ארה”ב וישראל?