כמה דברים שחשוב לדעת על הענקת אופציות לעובדים

מרכיב האופציות בתגמול עובדים ויועצים, בעיקר בקרב חברות היי-טק, תפס תאוצה בשנים האחרונות על חשבון מרכיב התגמול המסורתי – שכר במזומן. מה המשמעות של הענקת אופציות כלפי המעביד והעובדים ומה חשוב שתדעו?

הפוסט נכתב על ידי עו"ד טל שרצקי-יפו אשר הינה עו"ד במחלקת החברות/היי-טק במשרד עמית, פולק מטלון. עו"ד שרצקי-יפו מלווה חברות פרטיות וציבוריות בעסקאות מסחריות מקומיות ובינלאומית, וכן קרנות השקעה פרטיות והון סיכון בביצוע עסקאות השקעה בישראל ובחו"ל.

תמונה: flickr, cc-by, 401K

מרכיב האופציות בתגמול עובדים ויועצים, בעיקר בקרב חברות היי-טק, תפס תאוצה בשנים האחרונות על חשבון מרכיב התגמול המסורתי – שכר במזומן. מבחינת החברה המעסיקה, למרכיב האופציות יתרונות כגון היכולת להעסיק עובדים בעלי ניסיון, הכשרה ויכולת תמורת שכר נמוך באופן יחסי ולהשלים את התגמול באמצעות אופציות; וכן מתן תמריץ משמעותי לעובדים להמשיך לעבוד בחברה מתוך תחושת שייכות ועניין בהתפתחות ובהצלחה של החברה. גם מבחינת העובד ישנם יתרונות למרכיב האופציות בחבילת התגמול שלו, והבולטים שביניהם הינם היכולת ליהנות מעליית שווי החברה (לצד הסיכון ששווי החברה ירד או אפילו יתאפס) וכמובן היכולת ליהנות מהטבת המס הגלומה במרכיב האופציות.

אז לפני שמתחילים צריך להבין מה זה אופציות. אופציות (בהקשר שלנו) הן זכויות לרכוש מניות של החברה בתנאים מסוימים שנקבעים בהסכם בין החברה לבין מקבל האופציה.

באופן כללי, מערכת המס בישראל ממסה הטבה שמקבל עובד מהמעביד לפי שיעור המס השולי החל על אותו עובד בהתחשב ברמת ההכנסה שלו (מדרגת המס נקבעת ביחס לסה"כ ההכנסה השנתית של העובד). עם זאת, חוקי המס בישראל קבעו חריג לגבי מיסוי של אופציות, במקום למסות את ההטבה הגלומה באופציות לפי שיעור המס השולי של כל עובד במועד קבלת ההטבה, נקבע כי הענקת אופציות בתנאים מסוימים תאפשר לדחות את תשלום המס למועד בו האופציות מיתרגמות לכסף ועוד נקבע ששיעור המס שיחול על הרווח מהאופציות יהיה 25% ולא שיעור המס השולי שיכול להגיע עד ל- 48%. כדי לממש את יתרונות המס בנוגע לתגמול באמצעות אופציות יש להכיר ולעמוד בדרישות מסוימות הקבועות בחוקי המס. עם זאת, מניסיוננו, חברות ועובדים רבים המעוניינים ליהנות מהטבות המס הנוגעות לאופציות ואינם מכירים את הכללים והמגבלות, נחפזים ועושים טעויות שיכולות לגרור תוצאות מס שליליות ומאכזבות. בשורות הבאות אנסה 'לעשות סדר' ולהתוות קווים מנחים לאופן הענקת אופציות לעובדים.

המסלולים השונים

תמונה: flickr, cc-by, kenteegardin

באופן כללי, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחברה המעניקה אופציות לעובדים לבחור בין מסלול עם נאמן לבין מסלול ללא נאמן. עובד של חברה פרטית אשר בחרה במסלול ללא נאמן, ימוסה בעת מימוש האופציות בהתאם לשיעור מס ההכנסה השולי שחל עליו. חברה שבוחרת מסלול עם נאמן (כלומר מסלול אשר האופציות המוענקות במסגרתו מוקצות לנאמן ומוחזקות על-ידו) יכולה לבחור בין מסלול הוני – המאפשר לעובדים ליהנות משיעור מס מופחת של 25%, ובין מסלול פירותי – המטיל על העובד מס בשיעור מלא. בחירת מסלול עם נאמן מביאה לדחיית תשלום המס עד למועד מימוש האופציה.

הרוב הגדול של החברות בהן אנחנו נתקלים בוחרות במסלול ההוני (עם נאמן) לטובת עובדיהן, על אף שמסלול זה פחות אטרקטיבי לחברה, שכן היא אינה רשאית לנכות כהוצאה את הסכום שהפיק העובד ממימוש האופציה (לעומת המסלול הפירותי שבו החברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכום אשר הפיק העובד ממימוש האופציה).

מי יכול ליהנות מההטבות? המסלולים שמציעים חוקי המס מתייחסים רק להענקת אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה (מנהלים ודירקטורים). המסלולים והטבות המס הגלומות בהם אינם זמינים למי שאינו עובד או נושא משרה ובכלל זה נותני שירותים ובעלי מניות וכן עובדים או נושאי משרה המחזיקים ב 10% או יותר מהון המניות של החברה. מי שאינו זכאי ליהנות מההטבות לפי סעיף 102 (לפקודת מס הכנסה) יכול לקבל אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ושיעור המס שיחול עליו יהיה, במקרה של יחיד – שיעור מס ההכנסה השולי הרלבנטי, ובמקרה של תאגיד – שיעור מס ההכנסה שחל על חברות.

אחרי שהבנו מה המסלולים הקיימים ומי יכול ליהנות מהם חשוב לדעת שכדי להעניק אופציות שיזכו את מקבל האופציות בהטבות מס, החברה המעניקה צריכה לבצע את הפעולות הבאות מראש:

הכנת תכנית אופציות לעובדים: בהתאם לדרישות חוקי המס, הענקת אופציות לעובדים צריכה להיעשות בהתאם לתוכנית אופציות שתאושר על ידי מס הכנסה. לפיכך, כתנאי להענקת אופציות לעובדים יש להכין תכנית אופציות לעובדים, המפרטת בכתב את התנאים הכלליים של הקצאת אופציות לעובדים. תכנית אופציות טובה תספק פתרונות לנסיבות שונות אליהן החברה עשויה להיקלע בעתיד (כמו למשל, מה עושים עם אופציות של עובדים שטרם הבשילו או טרם מומשו לכדי מניות ערב עסקת רכישה או מיזוג של החברה, או בעת סיום העסקה של עובד).

התקשרות עם נאמן: דרישה נוספת המצויה בחוקי המס היא שהאופציות, לאחר הענקתן, יופקדו אצל נאמן לתקופה מינימאלית של 24 חודשים (אם מדובר במסלול ההוני המקובל). הנאמן צריך להיות ממונה על ידי החברה כנאמן של תוכנית האופציות. קיימות בשוק כמה וכמה חברות (חברות בת של בתי השקעות מוכרים) המציעות שירותי נאמן לתוכניות אופציות בתמורה לתשלום של כמה אלפי שקלים לשנה. לפני הענקת האופציות נדרשת החברה להתקשר עם נאמן.

אישור התכנית: לאחר הכנת תכנית האופציות וסיכום תנאי ההתקשרות עם הנאמן, יש להביא את התוכנית ואת ההתקשרות עם הנאמן לאישורו של דירקטוריון החברה. לאחר אישור דירקטוריון החברה יש להגיש את התכנית לאישור רשות המיסים – מקובל שהנאמן מטפל בהגשה למס הכנסה. לאחר 30 ימים מהגשת התכנית לרשות המיסים החברה יכולה להתחיל להעניק אופציות לעובדיה. לגבי אישור רשות המיסים – הכלל הוא שאם לא שמעתם חזרה מרשות המיסים תוך 90 ימים, התכנית נחשבת כתכנית שאושרה.

אישור הענקת אופציות: בנוסף לאישורה של תכנית האופציות על-ידי דירקטוריון החברה ורשות המיסים, על החברה להביא כל הענקת אופציות לעובד לאישורו של הדירקטוריון. דירקטוריון החברה צריך לאשר את עצם הענקת האופציות ואת התנאים הבסיסיים שיחולו על האופציה: מחיר המימוש, תקופת ההבשלה של האופציות וכיוצ"ב.

דיווח לנאמן על הענקת אופציות: לאחר אישור הענקת האופציות על ידי הדירקטוריון, יש לדווח לנאמן על הענקת האופציות ולעביר לידיו את מסמכי האופציות שיוחזקו על ידו בנאמנות לטובת העובד. הדיווח לנאמן צריך להיעשות בסמוך למועד אישור ההענקה.

הסכם אופציות: רצוי מאוד שכל הענקה של אופציות לעובד תלווה בהסכם אופציות שיחתם על ידי החברה והעובד ויסדיר את תנאי האופציות כדי למנוע אי הבנות וחשיפה של החברה לסיכונים מיותרים. בהקשר הזה חשוב להדגיש בפני העובד כבר מההתחלה כי הענקת האופציות כפופה לאימוצה של תכנית אופציות על-ידי החברה, קבלת כל האישורים הנדרשים (לרבות אישור רשות המיסים) וחתימה על הסכם אופציות מחייב שמפרט את כל התנאים של האופציות (מועד הענקה, מחיר מימוש, מנגנון הבשלת האופציות לכדי מניות, מנגנוני האצה ספציפיים במידה ויש וכו').

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.


הפוסט נכתב על ידי משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון ושות'


משרד עמית פולק מטלון ושות'נוסד בשנת 1956 ומהווה אחד המשרדים המובילים בישראל בכל תחומי המשפט המסחרי. המשרד מונה צוות מקצועי ומיומן של מעל ל-70 עורכי דין מקומיים ובינלאומיים. מחלקת ההייטק של המשרד מייצגת, בין היתר, חברות טכנולוגיה מובילות, עשרות רבות של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, קרנות אקוויטי, אנג'לים וחממות בתחומי התוכנה, חומרה, תקשורת, אינטרנט, מדיה חדשה, בטחון לאומי, קלינטק, מדעי החיים ועוד.

המשרד מלווה את היזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

3 תגובות על "כמה דברים שחשוב לדעת על הענקת אופציות לעובדים"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
עדי
Guest

אחת הבעיות שעליה לא מתייחס הכותב הן זמן ההפקדה המוגבל מאוד (45-30 ימים תלוי את מי שואלים) הפקדה לאחר זמן זה תביא לתשלום מס של 48% גם אם כל התנאים האחרים מולאו

https://www.facebook.com/options102

lital
Guest

f

lital
Guest

היי יש לי שאלה:
במידה ויש לי אופציו במסלול הוני עם נאמן.
אני מבינה שבעת מימושן אשלם 25% מס. כמה אחוזי מס אשלם במכירה שלהן ? (נניח והחברה עשתה אקזיט) ?

wpDiscuz

תגיות לכתבה: