אופציות תלויות ביצוע – מה חדש?

בימים אלו מתחזקת מגמה ברשות המיסים לצמצם את חוסר הוודאות הקיים במספר היבטים הקשורים למיסוי אופציות לעובדים. בפוסט הבא נרחיב על עמדת רשות המסים בנוגע לאופציות תלויות ביצוע

office getty images

קרדיט צלם\תמונה: Milton Brown, Getty Images Israel

מאת גבי ויסמן, מנכ״ל אלטשולר שחם בנפיטס ולי יה ברק אבדי, סמנכ"לית מקצועית אלטשולר שחם בנפיטס

כתבנו בעבר על אחת המגמות המתחזקות בתקופה האחרונה בנוגע להקצאת אופציות לעובדים, לפיה הזכאות ליהנות מהתגמול מותנית בהשגת יעדים מסוימים (להלן: אופציות תלויות ביצוע) ולאו דווקא על פי הנגזרת המקובלת של חלוף תקופת הזמן בלבד. בחלק מהמקרים מצאנו כי האופציות תבשלנה במידה ויתקיים יעד מסוים ברמת החברה (קבלת אישור FDA, חתימת הסכם אסטרטגי, גיוס הון, הנפקה לציבור, מכירת החברה, וכיו"ב) ובמקרים אחרים ראינו שנקבעו יעדים הקשורים באופן מובהק יותר לביצועי העובדים עצמם (כמות מוצרים שיוצרו, כמות מוצרים שנמכרו, מספר שיחות שנענו, מספר תלונות שטופלו, וכיו"ב) והכל כמובן מתוך כוונה של הנהלת החברה להעניק את התגמול ההוני רק במידה והעובדים תרמו בפועל להשגת יעדי החברה כפי שנקבעו על ידי הגורמים הרלבנטיים בה.

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחברה להקצות את האופציות לעובדים במסגרת המסלול ההוני, ובכך להפחית את שיעור המס שיחול על העובדים בעת מכירת מניות המימוש ל-25% בלבד, ובלבד שחלפה תקופה של שנתיים לפחות ממועד הקצאת האופציות ועד למכירתן (בתנאי שעד לאותו מועד הופקדו האופציות/מניות בידי נאמן). במאמר הקודם שפרסמנו בעניין זה, תיארנו את הספק הקיים לגבי תחולת המסלול ההוני על אופציות תלויות ביצוע והסברנו כי רשות המיסים מוכנה להנפיק אישורים מיוחדים (רולינג) לחברות אשר פנו אליה בעניין זה ולקבוע כי הוראות המסלול ההוני יחולו גם על אופציות אלו ובלבד שיתקיימו תנאים מסוימים.

שינוי במדיניות רשות המיסים

בימים אלו מתחזקת מגמה ברשות המיסים לצמצם את חוסר הוודאות הקיים במספר היבטים הקשורים למיסוי אופציות לעובדים, ובהתאמה לצמצם את הצורך של החברות לפנות אליהם בבקשה לקבלת רולינגים פרטניים במקרים אלו. על כך נרחיב באחד המאמרים הקרובים. במסגרת מדיניות זו, הבהירה לאחרונה רשות המיסים את עמדתה בעניין אופציות תלויות ביצוע וקבעה כי ככלל, חברה המקצה אופציות כאמור, אינה נדרשת עוד לפנות אליהם בבקשת רולינג פרטני, והאופציות אכן יהיו כפופות להוראות המסלול ההוני, ובלבד שיתקיימו העקרונות הבאים:

1. היעדים יקבעו מלכתחילה במועד הקצאת האופציות ולא ניתן יהיה לשנותם לאחר ההקצאה

לעמדת רשות המיסים, במידה שהיעדים להבשלת האופציות ניתנים לשינוי לאורך תקופת ההבשלה, תקופת החסימה הנדרשת בהתאם להוראות המסלול ההוני (שנתיים ממועד ההקצאה ועד למועד המכירה) לא תחל להימדד אלא רק מהמועד בו תנאי ההבשלה נקבעו באופן סופי שאינו ניתן לשינוי.

2. במועד ההקצאה יקבע המספר המקסימלי של המניות אותן זכאי לקבל העובד

לעמדת רשות המיסים, אם תנאי ההקצאה קובעים כי במידה שהביצועים בפועל יעלו על יעדי ההבשלה, יוקצו לעובד מניות נוספות, יראו בהקצאת המניות העודפות כהקצאה חדשה שכפופה לתקופת חסימה חדשה מהמועד בו הן יוקצו בפועל (ולא כבר ממועד הקצאת האופציות).

3. היעדים שנקבעו יהיו מדידים באופן חד חד ערכי

לעמדת רשות המיסים, במידה שנוסח היעדים נקבע בצורה כללית וערטילאית, תקופת החסימה של השנתיים כאמור תחל להימדד רק לכשהחליטה הנהלת החברה שהיעדים אכן התקיימו. לצורך ההמחשה נתייחס למקרה בו הוקצו לעובד 100 אופציות, ויעדי ההבשלה הן כדלקמן:

חלופה א – עם גיוסם של 10 לקוחות חדשים תבשלנה מחצית מהאופציות שהוקצו והיתרה תבשיל עם גיוסם של 5 לקוחות חדשים נוספים. במקרה הנ"ל אין שום בעייתיות עם יעדי ההבשלה, הם קבועים מראש, מדידים ולא ניתנים לשינוי ולכן על האופציות יחולו הוראות המסלול ההוני ותקופת חסימת השנתיים תחל כבר ממועד ההקצאה.

חלופה ב – במידה ובתוך שנה יגויסו 15 לקוחות חדשים, תוקצינה לעובד 100 מניות. ובמידה ובאותה תקופה יגויסו 25 לקוחות חדשים, יוקצו לעובד 120 מניות. במקרה זה, במידה שאכן יתקיימו היעדים המקסימאליים ויוקצו לעובד 120 מניות, הרי שלגבי עשרים המניות העודפות, תקופת החסימה תחל להימדד רק עם הקצאתן בפועל.

חלופה ג – בתום שנה ממועד ההקצאה יתכנס הדירקטוריון ויבחן את כמות הלקוחות החדשים שהצליח העובד לגייס במהלך השנה ובהתאם לכך יקבע את כמות האופציות שתבשיל. במקרה זה אמנם יעד ההבשלה הוא ברור (- גיוס לקוחות חדשים) אולם כיוון שכמות האופציות שתבשיל לא נקבעה מראש והיא נתונה לשיקול דעת ההנהלה לאורך תקופת ההבשלה, תקופת חסימת השנתיים תחל להימדד רק במועד בו יוקצו המניות בפועל.

חלופה ד – האופציות תבשלנה מיד עם "גמר פיתוח המוצר". במקרה זה אמנם היעד נקבע מראש אולם הוא אינו מדיד בצורה חד חד ערכית שהרי יכולות להיות מספר פרשנויות למועד בו הסתיים פיתוח המוצר (גרסת בטא? המוצר קיבל אישור רגולטורי? וכיו"ב) ולכן גם בדוגמא זו תקופת חסימת השנתיים תחל להימדד רק במועד בו יוקצו המניות בפועל.

כחריג לאמור לעיל, הביעה רשות המיסים את עמדתה כי במידה ויעד ההבשלה שנקבע הינו בעת אקזיט של החברה, האופציות לא יהנו מהוראות המסלול ההוני וזאת על אף שמדובר לכאורה ביעד מדיד, חד ערכי שנקבע מראש. טענת רשות המיסים הינה כי כאשר תנאי ההבשלה של האופציות הינו אקזיט, המשמעות בפועל הינה שהעובד לעולם לא יהיה בעל מניות (שהרי עד האקזיט האופציות אינן בשלות, ובמועד האקזיט הוא מחויב למכור את האופציות שהבשילו) ולכן לעמדתם, אין כאן הקצאת אופציות למניות אלא הקצאת בונוס לעת אקזיט ולכן הוא יתחייב במס כהכנסת עבודה ולא כרווח הון.

נסיים ונזכיר את שהמלצנו לחברות במאמר הקודם שעסק בעניין זה, לשקול לאמץ את המתכונת של הענקת אופציות המתנה את הבשלתן בעמידה ביעדי ביצוע, שבה יש בידי החברה כלים יעילים יותר לתמרץ עובדים בהתאם למטרות החברה, אולם לא לשכוח לקחת בחשבון גם את ענייני המס, כדי שאכן יוענק לעובדים כלי התגמול המיטבי.

 

הכתבה בחסות אלטשולר שחם בנפיטס

אלטשולר שחם בנפיטס מתמחה במתן מגוון שירותי ניהול ונאמנות של תכניות תגמול הוניות לעובדים ולמנהלים ובנוסף, מספקת שירותי נאמן משלם ונאמן אסקרו. בחברה ישנו צוות מקצועי בעל ניסיון עתיר שנים המתבטא במגוון רחב של שירותי נאמנויות ופתרונות לצד תודעת שירות גבוהה. מנהלי תיקי לקוחות בחברה מספקים ללקוח את מלוא המידע הנדרש ויהוו עבורו One Stop Shop. כל נתוני החברה מנוהלים על ידי אלטשולר שחם בנפיטס דרך תוכנה מתקדמת מבוססת ענן המאפשרת גישה נוחה ללקוחותיה לקבלת מידע ולביצוע הוראות שונות.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

1 תגובה על "אופציות תלויות ביצוע – מה חדש?"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
אצולת ההייטק
Guest

בקיצור, איפה יש פה אי ודאות שאפשר למרוח בעזרת הבטחות שווא למשך שנתיים ואז לדפוק את כולם ולקחת ת'כסף? זה המקום שבו אני צריך להיכנס.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: