ועדת המכרזים פרסמה היום את המכרז למתן תדרים ורישיון לשני מפעילים סלולאריים (בעלי תשתית)

צעד משמעותי נוסף לכניסת מפעילי סלולר חדשים: ועדת המכרזים פרסמה היום את המכרז למתן תדרים ורישיון לשני מפעילים סלולאריים (בעלי תשתית) שר התקשורת משה כחלון: “כניסתם של מפעילים סלולאריים חדשים לשוק, תייצר תחרות ברמת השירות והתעריפים, שיסייעו ללקוחות, ובעיקר ללקוחות הפרטיים”

בהתאם למדיניותו של שר התקשורת משה כחלון להגברת התחרות בשוק התקשורת בכלל, וענף הסלולר בפרט, ובעיקר, בקרב הלקוחות הפרטיים, המשרד פועל להגברת התחרות באמצעות הכנסתם של שני מפעילים נוספים.
בנוסף, המשרד פועל לקידום התחרות בענף באופנים הבאים:

  • הכנסת מפעילים סלולאריים וירטואליים (חסרי תשתית פיזית) – עד היום קיבלו ארבעה מפעילים רישיון למפעיל סלולארי וירטואלי, ועוד שמונה בקשות הנמצאות בשלבי בדיקה.
  • הפחתת דמי הקישוריות לטלפון הנייד – זו יכולה לסייע גם לכניסת מפעיל חדש וגם לכניסת מפעיל וירטואלי והיא תופחת מ- 25 אג’ ל- 6.87 אג’ בתאריך 1 בינואר 2011.
  • טיפול בקנסות היציאה והפחתתם – מטופל במסגרת חוק ההסדרים שעתיד להיכנס לתוקף בתאריך 31 בדצמבר 2010.
  • קיצור תקופת ההתחייבות לחברות הסלולאריות ל- 12 חודשים.

בסופו של דבר, סבור משרד התקשורת, כי רק פעולה משולבת של הסרת חסמי המעבר בין החברות, והסרת חסמי הכניסה לשוק באמצעות מתן הקלות למפעילים חדשים יביאו להגברת התחרות. לשם כך, פעל המשרד לקידום רפורמות צרכניות ומבניות שיאפשרו את הגברת התחרות.

בין הצעדים שנקט המשרד בעניין הסרת חסמי המעבר בין החברות ניתן לציין את: ניידות המספרים, מעבר ליחידות מניה של שנייה אחת (מ- 12 שניות), קיצור תקופת ההתחייבות מ- 36 חודשים ל- 18 חודשים (והפחתתה ל- 12 חודשים), יצירת שוויון ביכולת להענקת הטבות ללקוח בין אם רכש מכשירו בחברה הסלולארית, ובין אם רכש מכשירו מחוצה לה.

בין הצעדים שנקט המשרד להסרת חסמי הכניסה לשוק ניתן לציין את: הענקת הרישיונות למפעילים סלולאריים וירטואליים, הפחתת דמי הקישוריות, והענקת שורה של הקלות למפעילים החדשים ובהן החזר כספי של דמי הרישיון בהתאם לעומק הפריסה בקרב לקוחות המגזר הפרטי,
פריסה מדורגת על פני מספר שנים, חיוב המפעילים הקיימים לספק למפעילים החדשים שירותי נדידה ועוד.

בהתאם לכך, ועדת המכרזים הבין-משרדית להקצאת תדרים במכרז משולב למתן רישיון סלולארי למפעיל חדש והרחבת רישיון סלולארי קיים, שמינה שר התקשורת משה כחלון, בראשותו של סמנכ”ל בכיר כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, ד”ר אסף כהן, מפרסמת את מסמכי המכרז שבמסגרתו יוקצו תדרים בתחום 2.1 גה”ץ.

כדי לסייע להגברת התחרות תינתן שורה של הקלות למפעילים החדשים, בין היתר, תקופת פריסה ארוכה של 7 שנים עד להשלמת פריסת התשתית ברחבי הארץ, מנגנון החזר של דמי רישיון שישלמו הזוכים במכרז, ככל שאלו יהיו גבוהים ממחיר המינימום עבור רצועת תדרים בסך 10 מיליון ₪, אשר יתבסס על נתח השוק אליו יגיעו הזוכים בקרב לקוחות פרטיים (אשר יחושב בחישוב משוקלל לפי מספר מנויים, הכנסות ודקות יוצאות).

לוח הזמנים המתוכנן לעריכת המכרז:
המועד האחרון להגשת הצעה בסיסית: 1 בפברואר 2011.

להלן יוצגו עקרי תנאי המכרז (התנאים המחייבים הם אלה המופיעים במסמכי המכרז):

(1) במכרז יוכלו לזכות עד שני מציעים, כאשר לכל אחד מהם תוקצה לאחר הזכיה וקבלת הרשיון רצועת תדרים בתחום ה-2.1 גה”ץ.

(2) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו שהמציע, נושא משרה בו או בעל עניין בו אינם מפעיל סלולרי קיים (למעט חברת מירס בע”מ) ואינם בעלי עניין או נושאי משרה במפעיל רט”ן קיים שאינו המציע. לא מורשים להשתתף במכרז מפעילי הסלולר הקיימים – סלקום ישראל בע”מ, פלאפון תקשורת בע”מ ופרטנר תקשורת בע”מ.

(3) כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות בעת הגשת ההצעה הבסיסית חברה שהתאגדה כדין בישראל, לפי חוק החברות, התשנ”ט – 1999, שהוקמה במיוחד לשם ההשתתפות במכרז זה, ושלא פעלה אלא בקשר להגשת ההצעה במכרז זה (למעט מירס בע”מ, שרישיונה הקיים יורחב ככל שתזכה במכרז).

(4) על מציע חלים תנאים הנוגעים לישראליות המציע, המחזיקים בו ונושאי משרה בו כמפורט במסמכי המכרז. בכלל כך, סך אמצעי השליטה במציע המוחזקים בידי גורם ישראלי, במישרין או בעקיפין, יהיה לפחות חמישה אחוזים (5%) מכל אחד מאמצעי השליטה במציע.

(5) תנאים כספיים מוקדמים להתמודדות במכרז הינם:
א. ההון העצמי של המציע, או ההון העצמי המצטבר של בעלי עניין בו (על-פי שיעור החזקותיהם בו), הינו מאתיים (200) מיליון ש”ח לפחות.
ב. מחזור ההכנסות השנתי המשוקלל של המציע לשנים 2007, 2008, 2009, או מחזור ההכנסות השנתי המשוקלל של בעלי עניין בו לאותן שנים, הינו שלש מאות (300) מיליון ש”ח לפחות.
ג. תזרים המזומנים השנתי המשוקלל מפעילות שוטפת של המציע לשנים 2007, 2008, 2009, או תזרים המזומנים השנתי המשוקלל מפעילות שוטפת של בעלי עניין בו לאותן שנים הינו חיובי (או שווה לאפס).

(6) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו שלבעלי העניין או לנושאי המשרה במציע ידע וניסיון בהקמה והפעלה של רשת בזק, בהפעלת מערך שיווק בתחום הבזק ובהפעלת מערך שירות בתחום כלשהו בהיקף נרחב.
המציע רשאי להוכיח את דרישת הניסיון גם באמצעות הסכם בכתב לאספקת ידע עם גוף העומד בדרישה שאותה מבקש המציע להוכיח.

(7) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו תשלום דמי השתתפות במכרז הסך 25,000 ₪ וקבלת
מספר היכר, כמפורט במסמכי המכרז.

(8) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו שהמציע יצרף להצעה הבסיסית ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית על שם המציע או בעל עניין במציע, בסכום שלא יפחת מעשרה (10) מיליון ₪.

(9) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו שהמערכת ההנדסית המוצעת על-ידי המציע, תעמוד בדרישות המינימום מהמערכת, ובכלל כך:
א. המערכת הסלולרית תיפרס באופן הנותן כיסוי של כל סוג של שירות, בהתאם לאבני הדרך כדלקמן:
בתום 24 חודש – כיסוי של 20% מאזור מיושב, בהתאם לרמת הכיסוי ובלבד שיכוסה תחום שבו מתגוררת לפחות 20% מהאוכלוסייה, כמפורט במכרז.
בתום 48 חודש – כיסוי של 40% מאזור מיושב, בהתאם לרמת הכיסוי ובלבד שיכוסה תחום שבו מתגוררת לפחות 40% מהאוכלוסייה, כמפורט במכרז.
בתום 60 חודש – כיסוי של 55% מאזור מיושב, בהתאם לרמת הכיסוי ובלבד שיכוסה תחום שבו מתגוררת לפחות 55% מהאוכלוסייה, כמפורט במכרז.
בתום 72 חודש – כיסוי של 75% מאזור מיושב, בהתאם לרמת הכיסוי ובלבד שיכוסה תחום שבו מתגוררת לפחות 75% מהאוכלוסייה, כמפורט במכרז.
בתום 84 חודש – כיסוי של 90% מאזור מיושב ו- 90% מהכבישים, בהתאם לרמת הכיסוי ובלבד שיכוסה תחום שבו מתגוררת לפחות 90% מהאוכלוסייה, כמפורט במכרז.
ב. עמידה בדרישות המינימום לכיסוי צריכה להתבצע תוך עמידה בדרישות המינימום לעניין איכות השירות כמפורט במכרז.

(10) תשתית עצמאית – זוכה במכרז יהיה הבעלים והמפעיל של המערכת הסלולרית שבאמצעותה יעניק שירותים למנוייו. אין בכך כדי לפגוע ביכולתו של זוכה במכרז לעשות שימוש בנדידה פנים ארצית, ככל שתקבענה הוראות לעניין זה בחקיקה וברשיון. כן אין בכך כדי לפגוע ביכולתו של זוכה במכרז לפנות למנכ”ל משרד התקשורת בבקשה שיתיר לו לעשות שימוש בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים של אחר, לרבות בדרך של שכירות או רכישת שירותים, בתנאים שיקבע מנכ”ל משרד התקשורת ברשיון.

(11) המכרז יתנהל בשני שלבים עיקריים:
שלב תנאי הסף – בשלב זה יגישו המציעים הצעה בסיסית, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז (תנאי סף ודרישות מינימום). מציע, שוועדת המכרזים תמצא כי ההצעה שהגיש בשלב זה (“ההצעה הבסיסית”) עומדת בתנאי הסף (“מציע כשיר”), יהיה רשאי להתמודד בשלב התיחור הכספי;
שלב התיחור הכספי – בשלב זה יציעו המציעים הכשירים את הצעתם הכספית.

(12) תנאי מוקדם להתמודדות במכרז הינו שקיימת התאמה בין כל חלקי ההצעה הבסיסית.

(13) מחיר המינימום עבור דמי הרשיון בשלב התיחור הכספי יעמוד על עשרה (10) מיליון ₪:

א. אם תמצא ועדת המכרזים שקיים מציע כשיר אחד ועדת המכרזים תכריז עליו כזוכה במכרז
ויראו אותו כמי שמחיר דמי הרישיון המוצע על ידי עומד על עשרה מליון שקלים חדשים
ויראו ברצועת התדרים שפירט בשלב תנאי הסף כרצועה המועדפת עליו;
ב. אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימים שני מציעים כשירים אשר פירטו בשלב תנאי הסף רצועות מועדפות שונות, ועדת המכרזים תכריז עליהם כזוכים במכרז, יראו אותם כמי שמחיר דמי הרשיון המוצע על-ידי כל אחד מהם עומד על עשרה מליון שקלים חדשים ויראו ברצועות תדרים אלו כמועדפות עליהם;
ג. אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימים שני מציעים כשירים אשר פירטו בשלב תנאי הסף את אותה הרצועה כמועדפת עליהם, תכריז עליהם ועדת המכרזים כזוכים ולעניין מחיר דמי הרישיון תחליט ועדת המכרזים האם לערוך ביניהם תיחור כספי או לערוך ביניהם הגרלה. ככל שתיערך הגרלה כאמור, יראו את המציעים כמי שמחיר דמי הרישיון המוצע על ידי כל אחד מהם עומד על עשרה מליון שקלים חדשים.
ד. אם עלה מספר המציעים הכשירים על שניים (2), יערך הליך תיחור כספי דינמי, רב סבבי, כמפורט במסמכי מכרז. ניקוד ההצעות בשלב התיחור הכספי יתבצע אך ורק בהתבסס על המחיר שיוצע עבור דמי הרשיון.

(14) דמי הרישיון המינימליים, בסך עשרה (10) מליון ₪, ישולמו ביום הענקת הרישיון. תשלום יתרת דמי הרישיון שמעל 10 מליון ₪ אליה התחייב זוכה במכרז (“היתרה”) יתבצע בתום תקופה של 5 שנים מיום קבלת הרישיון כאשר במהלך התקופה תועמד ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית להבטחת היתרה. הערבות תופחת במהלך התקופה האמורה, בתום השנה השנייה ובתום השנה החמישית מיום הענקת הרישיון, בהתאם להיקף החזר היתרה לו יהיה זכאי זוכה, כמפורט במנגנון ההחזר (אך לא תפחת בשום שלב מגובה הערבות לקיום תנאי הרישיון (80 מליון ₪), כמפורט במסמכי המכרז.

(15) מנגנון החזר היתרה לזוכה יתבסס על נתח השוק אליו יגיע הזוכה בקרב לקוחות פרטיים (אשר יחושב בחישוב משוקלל לפי מספר מנויים, הכנסות ודקות יוצאות). נתח השוק של חברת מירס בע”מ, ככל שתזכה במכרז, לא יכלול את נתח השוק אותו היא מחזיקה במגזר הפרטי ערב קיום המכרז. המנגנון מאפשר החזר של מלוא היתרה: במקרה של זוכה יחיד שהגיע לנתח שוק של 10% עד תום 5 שנים ובמקרה של שני זוכים – זוכה שהגיע לנתח שוק של 7% עד תום 5 שנים.
א. עיקרי מנגנון החזר היתרה:
i. במקרה של זוכה אחד: החזר של 10% מהיתרה על כל 1% נתח שוק אליו יגיע הזוכה במגזר הפרטי ב-5 השנים הראשונות שיחלפו מיום קבלת הרישיון.
ii. במקרה של שני זוכים: החזר של 1/7 (14.3%) מהיתרה על כל 1% נתח שוק אליו יגיע הזוכה במגזר הפרטי ב-5 השנים הראשונות שיחלפו מיום קבלת הרישיון. אם בתום 5 שנים כאמור יחזיק זוכה בנתח שוק נמוך מ- 7%.

(16) לוח הזמנים המתוכנן לעריכת המכרז:
א. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות על ידי מי ששילם דמי השתתפות ורכש מספר היכר: 14 בנובמבר 2010;
ב. ועדת המכרזים תשיב לבקשות ההבהרה לא יאוחר מיום 13 לדצמבר 2010;
ג. המועדים להגשת ההצעה הבסיסית, למכרז הינם החל מיום 2 לינואר 2011 ועד ליום 1 לפברואר 2011 בשעה 12:00. כלומר המועד האחרון להגשת הצעה בסיסית: 1 בפברואר 2011 בשעה 12:00 בצהריים.

(17) המלצת הוועדה בהתייחס למנגנון החזר אגרות תדרים לזוכה:
א. קביעת גובה אגרות התדרים אינה בסמכותה של ועדת המכרזים. יחד עם זאת, ולאור זאת שנושא זה כלול בכתב המינוי של ועדת המכרזים, מצאה הוועדה לנכון להמליץ לשר התקשורת בעניין זה.
ב. עקרי ההמלצה, כפי שמפורטת במסמכי המכרז, הינם כדלקמן:
i. במסגרת תקנות האגרות יקבע מנגנון החזר תשלום אגרות לזוכים במכרז, עד מלוא גובה התשלום.
ii. התשלום השוטף בו מחוייב זוכה במכרז עבור אגרות התדרים יושב לבעל הרישיון בהתאם לנתח השוק אליו יגיע במגזר הפרטי במהלך חמש השנים מיום שינתן לו הרשיון. הזכאות להחזר התשלום כאמור תבחן בשני מועדי בדיקה – שנתיים מיום מתן הרשיון וחמש שנים מיום מתן הרשיון.
iii. במקרה של זוכה אחד: יינתן החזר של 10% מסכום האגרות המצטבר בו מחוייב הזוכה ב-5 השנים הראשונות מיום קבלת הרישיון על כל 1% נתח שוק אליו יגיע הזוכה במגזר הפרטי ב-5 השנים שיחלפו מיום קבלת הרישיון.
iv. במקרה של שני זוכים: החזר של 1/7 (14.3%) מסכום האגרות המצטבר בו מחוייב זוכה ב-5 השנים הראשונות מיום קבלת הרישיון על כל 1% נתח שוק אליו יגיע זוכה במגזר הפרטי ב-5 השנים שיחלפו מיום קבלת הרישיון.

מנכ”ל משרד התקשורת, עדן בר טל, מסר כי: “מדיניות השר כחלון והמשרד להכנסת מפעילי סלולר נוספים, מציבה את הלקוח במרכז, ותגרום לחברות הקיימות והחדשות להתחרות עליו”.

מערכת גיקטיים

גיקטיים, אתר חדשות הטכנולוגיה הגדול בישראל, פועל משנת 2009, ומהווה הבית של קהילת ההייטק, הסטארטאפים והטכנולוגיה בישראל

הגב

הגב ראשון!

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: