האם יש מס על ביטקוין בישראל? קצת סדר בבלאגן

אם אתם מחזיקים או מתכננים לסחור בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפים אחרים – מוטב שתקראו את זה

bitcoin

מאת גידי בר זכאי

הרבעון הראשון של 2018 נפתח בתנופת רגולציה לעולם המטבעות. הרשויות בישראל מרימות את הכפפה וצוללות לעובי הקורה. עוד שלב חשוב בדרך לעולם המטבעות המבוזר. במסגרת זאת רשות המסים מפרסמת שני חוזרים מקצועיים בנוגע לביטקוין ומטבעות וכן ICO ותורמת משמעותית לצמצום חוסר הוודאות בתחום. יחד עם זאת, מדובר עדיין בתחום חדש גם לנישומים וגם לרשות ולכן נותרו עדיין סימני שאלה רבים.

בשטח העניינים מתקדמים מהר. מהר מאוד. צוותי רשות המסים יוצאים לפעולה במסגרת הסדרת הנושא ועוד לפני שג'ק רובינזון הספיק לומר שביטקוין הוא נכס ולא מטבע, מצאנו את עצמנו בעולם של זימונים לדיונים ברשות המסים, מכתבים ושאלונים שאנו נדרשים למלא וכמובן מסים ודווחים. לצד השיח המקצועי הפורה, מתעוררות המון שאלות במישור הפרקטי מידי. במילים פשוטות מה חובות הדיווח החלות עלינו? מה עלינו לעשות מחר בבוקר וכיצד לעשות זאת? ולא פחות חשוב, מה לא לעשות?

במאמר זה אני מבקש לעשות סדר בדברים באופן שיקל עליכם להבין את מצבכם ביחסים עם רשות המסים. למה רשות המסים מצפה מכם? וכן למה אתם רשאים וזכאים לצפות מהרשות. מטבע הדברים אין המדובר ביעוץ פרטני, אותו יש לגבש במסגרת העובדות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

אז הרשות קבעה את עמדתה ולצרכי מס ביטקוין הוא בשלב זה נכס. המשמעות הינה כי אמנם מבחינה טכנולוגית ביטקוין הוא מטבע מבוזר עם עתיד גדול. אבל הוא עדיין לא נפוץ מספיק בשביל להיחשב כמטבע בעיני הרגולטור. בהתאם לכך ולצרכי מס בישראל, ביטקוין הוא עדיין נכס, השקעה בטכנולוגיה עתידית. ובעולם מבוזר השקעה בטכנולוגיה מבוצעת גם על ידי רבים הרוכשים ביטקוין באופן מבוזר.

יש להבחין בין מהות לפרוצדורה:

מהות – הדיון המשפטי בשאלת חבות המס ועריכת השומה.

פרוצדורה – דווח והליכי שומה / סוגי הליכים אל מול רשות המסים.

דווקא בימים הראשונים חשוב להקפיד על הפרוצדורה ומחירה של טעות שבמעשה או במחדל יכול להיות משמעותי.

מהות – הדיון המשפטי בשאלת חבות המס ועריכת השומה

כאמור, באופן פרדוקסאלי, עד כמה שמעצם טיבו זהו הדיון החשוב ביותר ובסופו של יום הוא זה שיכריע כמה מס עלינו לשלם, משקלו היחסי בעת קבלת ההחלטה מה עושים מחר, נע בין נמוך מאוד ללא רלוונטי כלל.

לצורך הפשטה אגדיר ארבעה "טיפוסי על" שיתארו קבוצות קיצון, על מנת שתוכלו לסווג את עצמכם ולגזור את ההשלכות העשויות לנבוע מכך בהתאם לעמדת הרשות וכיצד עלינו לקבלה או להתנגד בהתאם לנסיבות: (אגב תתכן התאמה למספר קבוצות ולמעשה יהיה מאוד מפתיע אם מישהו מתאים בדיוק לקבוצה כזאת או אחרת שכן המדובר בטיפוסי קצה)

המשקיע הפאסיבי: רכש כמות מטבעות בשנים עברו ואף הגדיל את השקעתו. כל עוד לא מכר את הביטקוין אין חבות מס ועל פניו גם אין חבות דיווח. היה ומכר ביטקוין המדובר ברווח הון. זו עמדת הרשות וגם עמדתי. 25% מס פלוס מס ייסף בהתאם לסכום. על פניו יש לדווח בתוך 30 יום וברשות נתנו גילוי כי בכוונתם לשנות את החוק בעניין זה למתכונת חצי שנתית או אפילו בדוח השנתי.

הסוחר: קונה ומוכר בתדירות גבוהה ביטקוין ו/או מטבעות אחרים ומחליף בניהם, נעזר בבוטים, במינוף, בעל מומחיות בשוק ההון ובשווקים פיננסיים. על פניו, לעמדת הרשות מדובר בעסק. סוחר שיוגדר כעסק יהיה חייב מס בשיעור שולי כ-47% פלוס מס ייסף פלוס מע"מ על המחזור בניכוי מע"מ תשומות (אם אין תשומות /עלויות זה 34% על הרווח…) שאלה פתוחה: מה מגדיר תדירות מסחר גבוהה כשמדובר בקריפטו? דווח כמו כל עסק בישראל, דוחות מע"מ חודשיים או דו חודשיים, מקדמות דוח שנתי וכ"ו.

המומחה: ידע בקיאות ומומחיות ידועים כמאפיינים שיש בהם להעיד על כינונה של פעילות בעלת אופי מחסרי / עסקי – לדעתי המקצועית, גבולות הספקטרום הטכנולוגי כוללות בעלי מומחיות רבים בתחום התכנות, הנדסה, תקשורת וכ"ו שאין לראות בהם כמומחים לעניין סיווג מכירת מטבעות דיגיטליים לגדר פעילות עסקית. יש לצפות שבהמשך הדברים יתבהרו ודווקא מומחיות בתחומים יותר ספציפיים ובעלי זיקה אמתית לפוטנציאל יצירת הרווח המסחרי יתגבשו לגר מבחנים רלוונטיים. בשלב זה יש פשוט להקפיד על ההבחנה. ללא סיווג כעסק שיעור המס כמו למשקיע הפאסיבי. שאלות הדיווח כל מקרה לגופו.

הכורה: בעליה של חוות כרייה בעלת יכולת תחרותית ולעילות אקטיבית שיטתית נתמכת מנגנון שמטרתו הפקת רווחים במימון הון זר ומבנה אירגוני מפעיל עסק. לדעתי המקצועית, מי שכרה בשנים עברו במחשב הביתי באמצעות GPU ,CPU, FPFA, ASIC, כחלק מבריכת כרייה, שירותי ענן וכיו"ב לא צריך להיות מסווג כעסק לצרכי מס באופן גורף. ללא סיווג כעסק שיעור המס כמו למשקיע הפאסיבי. שאלות הדיווח כל מקרה לגופו.

פרוצדורה – דווח והליכי שומה / סוגי הליכים אל מול רשות המסים

כאמור, דווקא לעניין טכני זה, שעל פניו יחשב נחות מהנושא המהותי, משקל רב בעת קבלת ההחלטה כיצד עליכם לנהוג. פעילות חפוזה שאינה משכללת כראוי את מלוא מרכיבי הדיווח וההכנסה לרבות הבסיס הראייתי הנדרש כהלכה עשויה לגרום לנזק רב בהמשך ההליכים. יחד עם זאת, יש להקפיד על עמידה במועדים הנקובים בהוראות החוק ודרישות פקיד השומה או להגיש בקשות מנומקות לקבלת ארכה.
פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה, מגדירים הוראות בעניין ניהול ספרים, אופן ומועד לדיווח והגשת דוחות, הליכי שומה אזרחים וסמכויות נלוות המוענקות לפקידי השומה ובעלי תפקיד נוספים באופן התואם את ההליכים השונים החל משלב רשת הדיווח, אכיפת ניהול ספרים, הגשת דוחות במועדם, בירור פרטים ונסיבות במסגרת עריכת שומה וכ"ו. כך גם מוגדרים במשיק לדיני העונשים ההליך הפלילי והפרוצדורה שבצדו.

בדקו מה חל עליכם:

1. האם הגשתם כבר דו"ח?

מי שמגיש דוח (לרבות דוח על רווח הון) תערך בעניינו שומה עצמית – כלומר, שהדוח שהגשתם הוא תקין ועליכם לשלם את המס על פי הדוח. אולם, מרגע זה לפקיד השומה יש ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח לערוך שומה ולחלוק על עמדתכם בנושאים השונים. למשל, אם דיווחתם על רווח הון הוא יכול לטעון שזה עסק, הוא יכול לחלוק על אופן החישוב של רווח המס וכו'. במילים פשוטות זה עוד לא נגמר ואף רחוק מכך.

2. פנו אליכם מרשות המסים?

קיבלתם מכתב זימון לדיון ו/או בקשה להשלמת פרטים בעניין הכנסותיכם, הצהרת הון וכיו"ב. חשוב להבין: זהו אינו סקר סטטיסטי. זה אומר שעל פי נתוני רשות המסים יש מי שחושב שנפל פגם בדיווח שלכם והיה עליכם לדווח על הכנסה או נכסים. אין לענות על פניה זו באופן סתמי. למעשה, מדובר באחד המסמכים היותר מסוכנים ביחסיו של הנישום עם הרשות. עצם שליחת הבקשה מעידה על פגם אפשרי בדיווח עבר ומענה שאינו מסיר פגם זה יכול לשמש כבסיס ראייתי לאישום פלילי. התעלמות מהמכתב תכוון אליכם את השאלון הבא ודרישה מחמירה יותר במקרה הטוב. אז לא להיבהל, אבל לענות רק לאחר השלמת התמונה באופן מלא באמצעות בעל מקצוע מיומן. יש להקפיד על מועדים או להגיש בקשה מנומקת לארכה. היה והמדובר בזימון לחקירה פלילית, גם כעד ובוודאי כנחקר באזהרה מחייב פניה לעו"ד.

מספר כללי אצבע לימים הראשונים

1. לא להמתין לפניית הרשות.

2. חמורה מהמתנה על הגדר היא מתן תגובה חלקית שאינה כוללת מידע שלם ומלא לרבות מידע על שנים קודמות. יש לענות רק לאחר השלמת התמונה באופן מלא. כולל זירות, ארנקים, מכירות במזומן בחליפין וכ"ו. הכול.

3. כאמור הטיעון המהותי לא רלוונטי כרגע. גם אם אתם חולקים על עמדת הרשות ובטוחים שאתם צודקים זוהי אינה עילה להימנע מדיווח. עליכם לדווח ולדון בנושאים השונים לפי הוראות הפקודה. שאחרת אתם עשויים לגלות שאין להם אוזן קשבת לא ברשות וגם לא בבית המשפט היה והדיון יתנהל לאחר שכשלתם בדיווח.

4. יש להיעזר בבעל מקצוע מומחה בתחום.

5. בדקו את מעמדכם (מהות ופרוצדורה). בניגוד צורם לכל אינסטינקט ו/או היגיון המוכר לכם עד כה, השאלה הרלוונטית היא לא מה הסיכוי שיגיעו אליכם ו/או אל כל המטבעות או הפעולות שלכם. השאלה הרלוונטית היא מה הן חובות הדיווח והמס העולה מהן בנקודת הזמן הנוכחית וביחס לעבר. בדקו מה מצבכם לפי הגדרת הטיפוסים השונים ומה שביניהם.

6. יש להקפיד על מועדים או להגיש בקשה מנומקת לארכה.

7. היה והמדובר בזימון לחקירה פלילית, גם כעד ובוודאי כנחקר באזהרה מחייב פניה לעו"ד.

8. פנו לפרה רולינג או הסדר במתכונת דומה מראש – עוד בטרם תקבלו "מכתב אהבה" מהרשות ו/או זימון לדיון ו/או תגישו דוח. יחד עם זאת ניתן לפעול להבהרת מעמדכם במקרים רבים גם לאחר מכן.

בהצלחה!

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ או תחליף לייעוץ והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת מקצועית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

הכותב הינו מומחה במיסוי בינלאומי ומטבעות דיגיטליים, שימש בעברו כסגן מנהל רשות המסים.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

5 תגובות על "האם יש מס על ביטקוין בישראל? קצת סדר בבלאגן"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
דני שנקמן
Guest

zvxc

דני שנקמן
Guest

זה לא הבנאדם שהועף מרשות המיסים בעקבות עבירות הפרת אמונים, מיני מקורבים וחדש לשוחד? הודה בחלק מהאשמות הצליח לחמוק מהכלא (למרות שלג'קי מצא היה פחות מזל) בזכות הסדר טיעון בו הודה באשמה וקיבל רק עבודות שירות?

זה הבנאדם לקבל ממנו יעוץ מס?

א x
Guest

מה לגבי עסקאות שבוצעו לפני גיבוש עמדת המדינה בנושא? פטורות ממס?

סטושי
Guest

רשות המיסים יכולה לבקש פירוט רטרואקטיבי 9 שנים אחורה מההווה.

יוסי
Guest

בכתבה רשום 4

wpDiscuz

תגיות לכתבה: